Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1A. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gevestigd aan de van Zuidergracht 31-08, (3763LS) Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87244616, verder te noemen “NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. of NLZG”.
2. de koper: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) afneemt, gebruik maakt van de diensten van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
3. Consument: de natuurlijk persoon die zaken van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) afneemt, gebruik maakt van de diensten van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) of opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) en de koper tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.
6. Bescheiden: alle door de koper aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) vervaardigde (schriftelijke) stukken, daaronder mede begrepen tekeningen, vergunningen, rapporten, berekeningen, digitale bestanden en andere gegevensdragers.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden, diensten en leveringen van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG), van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2.2 Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Eventuele
toepassing van algemene voorwaarden van de koper of derden geldt slechts voor de desbetreffende overeenkomst.
2.3 Wanneer door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) onderhavige voorwaarden soepel toepast.
2.4 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de koper van de wijziging in kennis is gesteld, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
2.5 Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
2.6 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG), voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.7 De koper kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) dezelfde algemene voorwaarden bij een eerder tussen partijen gesloten overeenkomst aan de koper ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. De prijzen in een offerte zijn maximaal 30 dagen geldig, na afloop van deze termijn kan de koper hierop geen aanspraak meer maken, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
3.2 De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) haar aanbieding baseert.
3.3 De op de website van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) en in reclame en elders vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) worden gewijzigd.
3.4 De inhoud van de opdracht c.q. de omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht respectievelijk de levering. Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.5 De prijzen in de aanbiedingen en offertes van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, Europese overheden daaronder mede begrepen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder het maken van niet vooraf overeengekomen tekeningen en berekeningen.
3.6 Prijzen, tarieven en (op)levertermijnen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door de koper verstrekte gegevens c.q. ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van de te leveren zaken. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde prijzen, tarieven en (op)levertermijnen. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) behoudt zich het recht voor bij prijsstijgingen van + 2% offertes en orders te annuleren of te verhogen al naar gelang hetgeen met de koper overeengekomen zal worden.
3.7 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de koper en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen, tenzij NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.
3.8 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de koper in rekening te brengen, mits NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) de koper vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
3.9 Alle bij de offerte of aanbieding door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) verstrekte tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, monsters, modellen, voorbeelden, foto’s, films, kleuren, maten en materiaalaanduidingen blijven te allen tijde eigendom van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) en dienen op eerste verzoek van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.10 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gemaakte kosten zullen aan de koper in rekening worden gebracht.
3.11 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) kan niet aan haar offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) eerst dan tot stand nadat NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd dan wel zodra NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) met instemming van de koper een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
4.2 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan komt de overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) anders vermeldt.
4.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) slechts, indien deze door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de koper daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
4.4 Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
4.5 Elke overeenkomst wordt door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) bevoegd is om de kredietwaardigheid van de koper na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de koper niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) de koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de koper de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

Artikel 5. Levering, leveringstermijnen en risico

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen zijn eventuele kosten voor transport van de te leveren zaken en alle daarmee samenhangende kosten zoals verpakkingen, verzekeringen e.d. voor rekening van de koper.
5.2 Indien de levering van zaken geschiedt aan een door de koper opgegeven adres, dient de koper er voor te zorgen dat de locatie waar de zaken moeten worden afgeleverd goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de zaken.
5.3 Indien NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gegevens behoeft van de koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper alle benodigde gegevens aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) ter beschikking heeft gesteld.
5.4 Indien NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) een termijn voor levering of de uitvoering van de overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leverings- of installatiedatum dienovereenkomstig aangepast.
5.5 Bij levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering respectievelijk elke fase als een afzonderlijk transactie beschouwd en kan door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) per transactie worden gefactureerd.
5.6 Het risico voor verlies van of schade aan de zaken gekocht door de koper van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gaat over op de koper op het moment van aflevering.
5.7 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5.8 Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de koper, behoudt NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) zich het recht voor die zaken voor rekening en risico van de koper op te (doen) slaan. Na opslag geldt een termijn van dertig (30) dagen waarbinnen de koper NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) in staat zal stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel de zaken alsnog te leveren. Eén en ander, tenzij NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
5.9 Indien de koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert de koper van rechtswege in verzuim en heeft NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Het voorafgaande laat de verplichting van de koper de overeengekomen, bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
5.10 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de koper – vooruitbetaling of zekerheid van de koper te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
5.11 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

Artikel 6. Installatie

6.1 Alle door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) genoemde data voor levering en installatie van de zaken worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) bekend waren. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leverings- of installatiedatum dienovereenkomstig aangepast.
6.2 Overschrijding van de door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) opgegeven installatiedatum, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
6.3 De koper verplicht zich er zorg voor te dragen dat er ten tijde van de (deel)levering van de zaken iemand aanwezig is om de zaken in ontvangst te nemen. Indien de zaken niet kunnen worden afgeleverd worden de kosten die hieruit mogelijk voortvloeien, te weten extra verzendkosten, administratiekosten en/of alle overige kosten ter zake, in rekening gebracht bij de koper.
6.4 Het risico voor verlies van of schade aan de zaken gekocht door de koper van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gaat over op de koper op het moment van aflevering.
6.5 De koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de zaken worden geplaatst.
6.6 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) of de door haar ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) hiervan tijdig in kennis te stellen. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.
6.7 De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: • onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht; • ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of
installatie van de zaken, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak, ongeschiktheid van de elektrische installatie of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden); • het in ondeugdelijke staat verkeren van een (on)roerende zaak waardoor uitvoering van werkzaamheden door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) niet schadevrij aan een (on)roerende zaak kan worden uitgevoerd.
6.8 De koper is jegens NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de installatie van de zaken en/of de juiste werking van de zaken in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: • het personeel van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld; • de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; • de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage van de geleverde zaken; • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
6.9 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) hiervan tijdig in kennis te stellen.
6.10 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.
6.11 De koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door en vrijwaart NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) voor alle aanspraken van derden ter zake: • onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht of schade aan roerende zaken die verplaatst dienen te worden; • ongeschiktheid van de (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van de zaken, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden).
6.12 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) kan de verplichting tot installatie eenzijdig en zonder dat de koper in dat geval recht heeft op enige schadevergoeding ontbinden, indien de koper op de dag van installatie niet aan al zijn verplichtingen uit dit artikel heeft voldaan. De ontbinding zal mondeling plaatsvinden door de betreffende installateur en zal vervolgens schriftelijk door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) worden bevestigd.
6.13 De koper dient voor het hebben van een goed WIFI-signaal zorg te dragen, alsook dat er zich een hoofdschakelaar in de meterkast bevindt, zodat NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) zonder risico haar werkzaamheden kan verrichten. Is dit niet het geval zo is koper verantwoordelijk voor het herstellen van het door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) doorgeknipte zegel ( immers NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) moet middels het doorknippen van het zegel veilig kunnen werken).
6.14 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) mag bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
6.15 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) zal nimmer graafwerkzaamheden uitvoeren ten behoeve van installaties tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Koper dient graafwerkzaamheden voor eigen rekening uit te (laten) voeren.
6.16 Zijn er na oplevering van de installatie van koper, waarbij een getekend opleverdocument werd opgemaakt en de installatie werkend opgeleverd werd, nadien problemen met de internetverbinding, zo is koper aansprakelijk voor de kosten van het herstellen van deze internetverbinding.

Artikel 7. Prijswijzigingen

7.1 De prijs die is vermeld in de overeenkomst is bindend, tenzij er tussen het moment van overeenkomst en het moment van levering of installatie sprake is van omstandigheden die de kostprijs van de bestelde zaken verhogen. In dat geval is NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
7.2 Indien NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de koper hiervan onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
7.3 Indien NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) de prijs binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verhoogt, is de consument gerechtigd de overeenkomst met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) kosteloos te ontbinden, tenzij NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) aangeeft de overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de consument de overeenkomst met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de consument NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

Artikel 8. Facturatie en betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dient betaling door de koper van de overeengekomen prijs, als volgt te geschieden: 50% aanbetaling bij opdrachtbevestiging, 50% op de dag van levering en plaatsing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
8.3 De koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de koper. In dat geval is de koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro). Voor consumenten bedraagt deze vergoeding ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
8.4 Indien de koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) bevoegd de nakoming van de jegens de koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de koper te twijfelen.
8.5 In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) en de verplichtingen van de koper jegens NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) onmiddellijk opeisbaar.
8.6 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.7 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8.8 Indien met koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gesloten overeenkomst.
8.9 Indien de koper, niet zijnde een consument, uit welke hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) heeft, dan ziet de koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) geleverde zaken blijven eigendom van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) totdat het door de koper verschuldigde bedrag, volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incasso -kosten.
9.2 Zolang de koper de facturen nog niet geheel heeft voldaan, is de koper verplicht uiterste zorgvuldigheid te betrachten ter zake van de geleverde zaken.
9.3 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de geleverde zaken niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot deze zaken verlenen.
9.4 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van de geleverde zaken aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van de koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, dat de zaken eigendom zijn van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG).
9.5 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van de zaken aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) toebehoort, NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop de zaken zich bevinden. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat de zaken eigendom zijn van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG).
9.6 Indien de zaken binnen 30 dagen na installatie niet volledig zijn betaald, met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en incassokosten is NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gerechtigd de zaken die zich onder koper bevinden en in eigendom aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) toebehoren, onmiddellijk onder zich te nemen, waartoe koper NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) bij deze een onherroepelijke volmacht verstrekt. De schade die NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) zal lijden, ten gevolge van deze tekortkomingen, waaronder de kosten van demontage, dient door koper te worden vergoed. De kosten van demontage bedragen alsdan minimaal 35 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

10.1 Indien de koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG), onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de koper schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
10.2 Voorts is NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: • de koper (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; • de koper zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; • de koper een aanvraag tot wettelijke schuldsanering of schuldhulpverlening indient of wanneer de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de koper van toepassing is; • de onderneming van de koper wordt geliquideerd; • een belangrijk gedeelte van de onderneming van de koper wordt overgenomen; • de koper zijn huidige onderneming staakt; • buiten toedoen van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de koper beslag wordt gelegd, dan wel indien de koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
10.3 De koper heeft slechts de bevoegdheden de overeenkomst met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) op te schorten of te ontbinden voor zover deze bevoegdheid voortvloeit uit de wet. Indien de koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) nog niet is uitgevoerd.
10.4 Bedragen die NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) vóór de ontbinding aan de koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de koper aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
10.5 Indien de koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gerechtigd haar verplichtingen jegens de koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn. Hiertoe is NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) kunnen worden toegerekend; 3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.2 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
11.3 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien de installatie en/of het onderhoud van de geleverde of geïnstalleerde zaken niet via NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) heeft plaatsgevonden. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor schade indien de installatie en/of het onderhoud van de geleverde of geïnstalleerde zaken door een – al dan niet door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) aangewezen en/of voorgedragen – derde heeft plaatsgevonden.
11.4 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is niet aansprakelijkheid voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan als gevolg van het gebruik van zaken die door de koper ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
11.5 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is niet aansprakelijk voor volgens de koper esthetische tekortkomingen aan en kleurverlies en/of verandering van de zaken en voor schade door krasvorming op dakpannen of andere dak elementen welke het gevolg is van de werkzaamheden bij de installatie die door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) of de door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) aangewezen installateur zijn verricht.
11.6 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.7 Fouten en/of afwijkingen in veronderstellingen, aannames, opbrengstberekeningen, terugverdienperiodes, subsidiebedragen en alle andere factoren die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten – al dan niet bekend bij NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) – zijn voor rekening en risico van de koper. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is ter zake nimmer aansprakelijk.
11.8 Door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) (al dan niet in opdracht van de koper) afgegeven adviezen hebben slechts te gelden als globale indicatie(s). NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is derhalve niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van niet behaalde rendementen c.q. het niet bereiken van door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gecalculeerde besparingen.
11.9 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is nimmer aansprakelijk voor schade indien deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden, daaronder mede begrepen extreem weer, overstromingen of enig ander natuurgeweld, tegen de schadelijke gevolgen waarvan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) in
verband met de aard van de overeenkomst geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
11.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG).

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) of in opdracht van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) vervaardigde werken en de hieraan ten grondslag liggende door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) of in opdracht van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) vervaardigde bescheiden en dergelijken. Eén en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.2 De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) voorbehouden.
12.3 Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG). Zij mogen door de koper niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond.
12.4 Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de koper niet worden gebruikt, gekopieerd, aan derden getoond of bekendgemaakt, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
12.5 Door het verstrekken van gegevens aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) verklaart de koper, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.
12.6 Partijen behouden zich het recht voor om, bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, vergoeding te vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade.
12.7 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) behoudt zich het recht voor de door haar gemaakte foto’s en films van uitgevoerde projecten te publiceren op social media.

Artikel 13. Kwaliteit en conformiteit

13.1 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) ziet er op toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen.
13.2 Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend.
13.3 Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd ( waaronder eventuele kleurverschillen ) en geven de koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

Artikel 14. Reclames en garanties

14.1 Niettegenstaande de rechten die de wet met betrekking tot non-conformiteit aan de consument toekent, worden alle door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) geleverde – maar niet door haar vervaardigde – zaken, slechts geleverd met die garantie die door de desbetreffende fabrikant aan de consument wordt verstrekt (“fabrieksgarantie”), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Op de montage van zonnepanelen op pannen -en platte daken en industriedaken is een garantie van toepassing van 2 jaar.
14.2 Indien een toeleverancier van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) op geleverde of te verwerken zaken, onderdelen of constructies een verdergaande garantie geeft dan voor de koper uit de overeenkomst met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) voortvloeit, wordt die verdergaande garantie eveneens geacht te zijn geleverd aan de koper. De levering van bedoelde verdergaande rechten vindt plaats door het aangaan van de overeenkomst waarvan deze voorwaarden onderdeel zijn. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is verplicht de koper schriftelijk van die verdergaande garantie in kennis te stellen. Er is sprake van een beperking van de fabrieksgarantie wanneer deze partij niet meer bereikbaar is of niet meer bestaat of het type zonnepaneel of met formaat van het type zonnepaneel niet meer bestaat.
14.3 De koper verliest diens (garantie)rechten jegens NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

1) aan het door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) uitgevoerde werk en/of geleverde zaken andere of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was;
2) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig, en/of met instructies, adviezen of aanwijzingen van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG), strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de koper;
3) voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens de koper aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) zijn verschaft en/of voorgeschreven;
4) voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de koper aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG);
5) voormelde schade is ontstaan doordat de koper zelf of een derde in opdracht van de koper onderhoud, reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG).
14.4 De koper is verplicht terstond na de levering van de zaken, een grondige inspectie uit te voeren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dit onverwijld schriftelijk aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) te melden.
14.5 Indien de koper NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) niet binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de koper geacht met de staat waarin de zaken zijn (op)geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14.6 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen veertien (14) dagen nadat de gebreken geconstateerd zijn of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, schriftelijk te melden aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG). Reclames ter zake niet zichtbare gebreken kunnen nimmer later dan zes (6) maanden na levering ingediend worden.
14.7 De koper dient NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) in de gelegenheid te stellen ingediende reclames te controleren en onderzoeken.
14.8 Indien de reclame naar het oordeel van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gegrond is, en tijdig en op de juiste wijze is ingediend, zal NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij zorgdragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, één en ander naar keuze van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG).
14.9 Op door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) geleverde zaken wordt uitsluitend fabrieksgarantie gegeven voor de door de fabrikant van deze zaken vastgestelde periode. Dit geldt ook voor kleurverschillen die binnen de normenrange van de fabrikant vallen. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is nimmer direkt aanspreekbaar voor deze tekortkomingen c.q. kleurverschillen.
14.10 Zaken die in opdracht van de koper op maat worden gemaakt en door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) worden geleverd kunnen niet aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) worden geretourneerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) wordt aangegeven.
14.11 Bestelde en betaalde goederen bij NLZG B.V. kunnen alleen geretourneeerd worden als er sprake is van transportschade. Annulering van de bestelling is na betaling niet mogelijk. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de koper.

Artikel 15. vergunningen en ontheffingen

Ingeval partijen zijn overeengekomen, dat NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) de koper zal ondersteunen bij het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen of deze aanvragen in naam van de koper zal verzorgen, betreft dit te allen tijde een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) kan op geen enkele wijze garanderen dat een benodigde vergunning, ontheffing of toestemming daadwerkelijk zal worden verleend nu dit mede afhankelijk is van factoren waar NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) geen invloed op kan uitoefenen. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade die de koper lijdt als gevolg van het niet verlenen van een aangevraagde vergunning, ontheffing of toestemming.
Artikel 16. Annulering
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de koper niet gerechtigd de overeenkomst met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is het al of niet verkrijgen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gesloten overeenkomst te beëindigen. Bij het niet tijdig aanleveren van documenten bij de financieringsinstantie en de looptijd van de aanvraag langer dan 6 maanden in beslag neemt. Heeft
NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) het recht de overeenkomst te ontbinden en een onkostenvergoeding van 20% van de aanneemsom in rekening te brengen.

Artikel 17. Retentierecht

NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de koper alle aan NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 18. Overmacht

18.1 Ingeval er sprake is van overmacht is NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te zijn.
18.2 Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG), van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) waardoor NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren.
18.3 Indien NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
18.4 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d., verhindering van de werkzaamheden door natuurverschijnselen, weersomstandigheden welke van zodanige aard zijn dat de werkzaamheden in redelijkheid niet kunnen worden voortgezet zonder gevaar op te leveren voor zaken en/of personen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en vertragingen in de levering alsmede stillegging c.q. opschorting van de werkzaamheden op last van de gemeente of een andere overheidsinstelling in verband met bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – de aanwezigheid van archeologische objecten op de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden.

Artikel 19. Service voorwaarden

19.1 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) biedt optioneel naast het monteren en leveren van de installatie een service bij uitval of defect van de producten. Deze service heeft een looptijd van 10 jaar (120 maanden) en start op datum van oplevering. De koper dient NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) schriftelijk binnen 5 dagen na constatering van het defect of uitval NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) in kennis te
stellen. Er dient een duidelijke omschrijving te worden gegeven van het betreffende probleem of uitval. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) zal er naar streven om binnen 5 werkdagen een werknemer of derde partij in te schakelen om het probleem of defect te constateren en de aanspraak op fabrieksgarantie op te starten. De looptijd is een streven en kan tot 30 dagen worden verlengd.
Zodra het vervangende product bij NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) in bezit is, zal er een afspraak worden gemaakt voor het vervangen van desbetreffend product.
19.2 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is niet verantwoordelijk voor het leveren van vervangende producten wanneer de fabriek / leverancier in surseance van betaling, faillissement of geen fabrieksgarantie erkend. De kosten voor arbeid welke door NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) worden gedragen, zijn begrensd op maximaal € 200,- per installatie. Wanneer de kosten hoger uitvallen zal NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) een vrijblijvende kostenindicatie opstellen ter goedkeuring van de koper.
19.3 Elektronische uitleesmogelijkheden op afstand vallen niet onder deze overeenkomst evenals het (opnieuw) tot stand brengen van verbindingen met server, routers en wifiverbindingen.
19.4 Verkleuringen of afwijking van kleur van geleverde materialen vallen niet onder deze overeenkomst.

Artikel 20. Prognoses en calculaties

NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) streeft ernaar om opbrengstprognoses en (toekomstige)besparingen zo accuraat mogelijk te berekenen. Aan deze calculaties en prognoses kunnen geen rechten ontleend worden. Afwijken van opbrengsten en besparingen kunnen nimmer verhaald worden op NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG). Deze dienen enkel ter indicatie. NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is niet aansprakelijk voor verandering van regelgeving welke van invloed kunnen zijn op verdiensten en opbrengsten.

Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op alle tussen NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) en de koper gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
21.3 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel.
21.4 NEDERLANDSE ZONNEPANELEN GROEP B.V. (NLZG) is niet aangesloten bij een garantiefonds

– 1 januari 2023 (Vernieuwd) –